Достъп до информация - Нов проект - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu:

Достъп до информация

ДОКУМЕНТИ

Административно звено  за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация:

Наименование на звеното:   
ОбУ "Отец Паисий" с. Майско- канцелария на училището, 2-ри етаж

Адрес :                                      ПК 5085   с. Майско, ул. "Първа" № 30а

Адрес на електронна поща:   ou_maysko@abv.bg

Телефон:                                    0879252762

Работно време:                                от 8:00 до 16:30 часа

Бланка-образец за заявление за достъп до обществена информация
Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация
Всеки гражданин на територията на Република България има право на достъп до обществена информация.  Всяко юридическо лице има право на достъп до обществена информация.
При упражняване на правото си на достъп до обществена информация,  лицата не е необходимо да доказват наличието на законов интерес,  както и да разясняват за причините и целите за упражняване на това право.
При упражняване правото им на достъп,  администрацията на учебното заведение, не може да ограничава лицата на основата на тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход,  религия, образование, убеждения, политическа принадлежност,  лично и обществено положение или имуществено състояние.

Ред и условия за повторно използване на информация

    За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилага глава IV от ЗДОИ. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето та решения по ЗДОИ се осъществява по реда на процедурите за достъп до информация. Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерски съвет.


Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Правомощия на директора

 
Back to content | Back to main menu