ПРОЕКТИ - Нов проект - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu:

ПРОЕКТИ

  • Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


ОбУ "Отец Паисий" с. Майско
работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове от учебната 2020/2021 година.
По Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи
По Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда
По Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

По Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители да придобиване на умения да работа в електронна сред
През настоящата 2021/2022 учебна година училището продължава да работи по този проект.


  • Проект „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“


Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.


  • Занимания по интереси

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ПРОГРАМА НА МУЖДУУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Учениците от ОбУ "Отец Паисий" с. Майско ще вземат участие в междуучилищните дейности по проект "Подкрепа за успех" в различни направления: викторина, занимателни игри, образователни игри по БЕЛ.

 
Back to content | Back to main menu